نام و نام خانوادگی:

سعید حسینی

 سوابق تحصیلی:

کاردانی امورگمرکی (دانشگاه علم ی کاربردی اتاق بازرگانی)
کارشناسی امور گمرکی (دانشگاه علمی کاربردی عالمه طبرسی)

 

سوابق اجرایی:

3 سال سابقه کار در هلدینگ سپاهان همراه در بخش بازرگانی و امور گمرکی و سامانه های گمرکی
اظهار گمرکی از سال 95 در سامانه epl و تسلط کامل بر اظهار گمرکی و قوانین امور گمرکی
تدریس خصوصی سامانه های گمرکی
مشاور امورگمرکی در شرکت های بازرگانی از جمله ایمن تصویر امرتات ، آرایه هوشمند آسیا، آوا بصیر و…
شرکت در کمیسیونهای حل اختالفات گمرکی و تجدید نظر و مشاوره در خصوص کمیسیونها یه شرکت های بازرگانی